bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dost?pno?ci

Biblioteka i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Status pod wzgl?dem zgodno?ci z ustaw?:

Dok?adamy wszelkich stara?, aby strona internetowa www.biok.pl by?a zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOST?PNO?CI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wyst?pienia niezgodno?ci, b?d? trudno?ci w dost?pie do tre?ci którego? z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 - 15:00 pod numerem telefonu 32 285 72 93)

W lewym górnym rogu strony znajduje si? przybornik, dzi?ki któremu mo?na zmieni? wielko?? fontu, podnie?? kontrast elementów na stronie. U?ywamy opisów alternatywnych do niemal wszystkich umieszczonych obrazów.

Tre?ci niedost?pne:
- Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 wrze?nia 2018 r. s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci,
mapy s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci.

- Brak opisów alternatywnych i tytu?ów dla cz??ci zdj?? i obrazków (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdj?? w artyku?ach obrazy ca?ej galerii posiadaj? taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent)

- Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie s? dost?pne z uwagi na brak dost?pu do danych ?ród?owych,
tre?ci archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bie??cych zada? s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci.

- Filmy nie posiadaj? napisów dla osób g?uchych.

- Cz??? plików nie jest dost?pnych cyfrowo.

W miar? mo?liwo?ci b?dziemy poprawia? istniej?ce materia?y, oraz dok?ada? stara? by nowe dokumenty przygotowywane by?y poprawnie.

Wy??czenia:

- mapy s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci

U?atwienia na stronie internetowej:
podwy?szony kontrast (czarne t?o, ?ó?te litery)
mo?liwo?? powi?kszenia wielko?ci liter na stronie
focus wokó? elementów nawigacyjnych
strona posiada mo?liwo?? wybory ró?nych kontrastów.
strona umo?liwia nawigacj? z wykorzystaniem klawiatury.
strona umo?liwia powi?kszania i zmniejszania czcionki.
strona umo?liwia podkre?lania i pod?wietlanie linków.


Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych poni?ej.

Tre?ci niedost?pne
Cz??? z publikowanych nie posiada opisu alternatywnego;
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy staraj? si? ograniczy? do minimum korzystanie z takich plików i osadza? teksty bezpo?rednio w serwisie.
Zamieszczone na stronie publikacje nie s? dostosowane dla osób niedowidz?cych;
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powsta?y na podstawie ?le przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub s? skanami dokumentów. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost?pno?ci

Deklaracj? sporz?dzono dnia: 2020-07-08
Deklaracja zosta?a ostatnio poddana przegl?dowi i aktualizacji dnia: 2020-07-08
Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Ró?a Szyd?o
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93

Ka?dy ma prawo:
zg?osi? uwagi dotycz?ce dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
zg?osi? ??danie zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskowa? o udost?pnienie niedost?pnej informacji w innej alternatywnej formie.

??danie musi zawiera?:

dane kontaktowe osoby zg?aszaj?cej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy ??danie,
wskazanie dogodnej formy udost?pnienia informacji, je?li ??danie dotyczy udost?pnienia w formie alternatywnej informacji niedost?pnej.

Rozpatrzenie zg?oszenia powinno nast?pi? niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 7 dni. Je?li w tym terminie zapewnienie dost?pno?ci albo zapewnienie dost?pu w alternatywnej formie nie jest mo?liwe, powinno nast?pi? najdalej w ci?gu 2 miesi?cy od daty zg?oszenia.
Skargi i odwo?ania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow? realizacji ??dania mo?na z?o?y? skarg? do organu nadzoruj?cego poczt? lub drog? elektroniczn? na adres:

Organ nadzoruj?cy:
Dyrektor Biblioteki i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach
ul. Zwyci?stwa 17
42-624 T?pkowice
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93
Skarg? mo?na z?o?y? równie? do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost?pno?? architektoniczna

Budynek Biblioteki i O?rodka Kultury (siedziba) – ul. Zwyci?stwa 17, 42-624 T?pkowice
Brak ogranicze? w dost?pie do pomieszcze? znajduj?cych si? na parterze budynku dla osób poruszaj?cych si? na wózku inwalidzkim. Dost?pna jest toaleta dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie do Biblioteki znajduj?cej si? na pi?trze nie jest przystosowane dla osób niepe?nosprawnych ruchowo, prowadz? do niej schody zabezpieczone barierkami. W holu znajduje si? wizualna informacja o rozk?adzie pomieszcze? w budynku.

Filia Nr 1 w O?arowicach – ul. Sportowa 1, 42-625 O?arowice
Filia biblioteczna i ?wietlica usytuowana jest na pi?trze budynku. Wej?cie do od strony parkingu wyposa?one jest w wind?, uruchamian? po przywo?aniu telefonicznym. Do wej?cia od strony pó?nocnej (skatepark) prowadz? schody zabezpieczone barierkami. W budynku dost?pne s? dwie toalety dla osób niepe?nosprawnych. W holu znajduje si? wizualna informacja o rozk?adzie pomieszcze? w budynku.

Filia Nr 2 w Zendku – ul. G?ówna 126, 42-625 Zendek
Wej?cie g?ówne umo?liwia samodzielne korzystanie z budynku osobom poruszaj?cym si? na wózku inwalidzkim. W budynku dost?pna jest toaleta dla niepe?nosprawnych.
Nad wej?ciami do budynków nie ma g?o?ników systemu naprowadzaj?cego d?wi?kowo osoby niewidome i s?abowidz?ce.

Oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpo?arowej i zasad post?powania na wypadek ewakuacji.Opublikował: R?a Szyd?o
Publikacja dnia: 30.12.2020
Podpisał: R?a Szyd?o
Dokument z dnia: 20.08.2020
Dokument oglądany razy: 184