bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakres dzia?alno?ci Biblioteki i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach.

 Biblioteka i O?rodek Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach znajduje si? w T?pkowicach przy ulicy Zwyci?stwa 17. Realizowane zadania w naszej instytucji to: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udost?pnianie materia?ów bibliotecznych na miejscu oraz wypo?yczanie ich na zewn?trz, prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja ksi??ki i czytelnictwa w ?rodowisku lokalnym, organizowanie ró?nego rodzaju konkursów, wystaw, festiwali, festynów, wyjazdów do kina, teatru, spotka? autorskich, udost?pnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. Organizowane s? równie? zaj?cia pozalekcyjne, tj. zaj?cia taneczne, zaj?cia plastyczne, zaj?cia z j?zyka angielskiego, zaj?cia nauki gry na instrumentach. BiOK organizuje równie? wyjazd na zimowisko oraz pó?kolonie dla dzieci. Sal? widowiskow? BiOK mo?na wynaj?? aby zorganizowa? imprez? okoliczno?ciow?. W strukturach BiOK dzia?a równie? Uniwersytet Trzeciego Wieku w sk?ad którego wchodz? wyk?ady, warsztaty, nauka j?zyka angielskiego, zaj?cia gimnastyczne Aktywny Senior oraz zaj?cia artystyczne.

Filia numer 1 znajduje si? w O?arowicach przy ulicy Sportowej 1. Jest to filia biblioteczna, której zadaniem, tak samo jak biblioteki g?ównej, jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udost?pnianie materia?ów bibliotecznych na miejscu oraz wypo?yczanie ich na zewn?trz, prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja ksi??ki i czytelnictwa w ?rodowisku lokalnym, udost?pnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. W fili numer 1 z prowadzone s? równie? zaj?cia z Uniwersytetu Dzieci?cego. W budynku mie?ci si? siedziba oraz prowadzone s? zaj?cia Stowarzyszenia „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepe?nosprawno?ci? i Ich Rodzin.

Filia numer 2 znajduje si? w Zendku przy ulicy G?ównej 126. Biblioteka mie?ci si? w budynku szko?y podstawowej. Tak samo jej zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udost?pnianie materia?ów bibliotecznych na miejscu oraz wypo?yczanie ich na zewn?trz, prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja ksi??ki i czytelnictwa w ?rodowisku lokalnym, udost?pnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.

Ponadto w strukturach BiOK dzia?a ?wietlica wiejska w Celinach. Mie?ci si? ona w Celinach przy ulicy Szmaragdowej 22. W ?wietlicy mo?na wynaj?? dwie sale, na których mo?na zorganizowa? imprez? okoliczno?ciow?.

Pliki do pobrania:
Deklaracja dost?pno?ci format PFD.
Deklaracja dost?pno?ci format DOC / WORDOpublikował: R?a Szyd?o
Publikacja dnia: 24.05.2021
Podpisał: R?a Szyd?o
Dokument z dnia: 24.05.2021
Dokument oglądany razy: 6