bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dost?pno?? architektoniczna

 Biblioteka i O?rodek Kultury, T?pkowice ul Zwyci?stwa 17, Centrala

– Do biblioteki mo?na wej?? tylko jednym wej?ciem, które nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Przy budynku znajduje si? parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepe?nosprawnych.
– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki s? cz??ciowo dost?pne dla osób niepe?nosprawnych.
– Brak toalety oraz szatni dla u?ytkowników biblioteki.
– Biblioteka posiada domofon, który znajduje si? na podwórzu po prawej stronie, obok drzwi gara?owych OSP. Domofonem mo?na przywo?a? bibliotekarza i poprosi? o pomoc w korzystaniu z biblioteki.
– BiOK posiada równie? sal? widowiskow?, która przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Na korytarzu (sala widowiskowa) znajduj? si? toalety, w tym dla osób niepe?nosprawnych oraz szatnia dla wszystkich u?ytkowników.
– Pi?tro budynku (przy sali widowiskowej) nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podno?nika.
– Istnieje wizualna informacja o rozk?adzie pomieszcze? w budynku.
W razie problemów z dotarciem do wn?trza pomieszcze? bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 285 72 93.

Filia numer 1 w O?arowicach, ul. Sportowa 1

– Filia biblioteczna i ?wietlica usytuowana jest na pi?trze budynku.
– Do budynku prowadz? dwa wej?cia. Pierwsze od strony skateparku nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, drugie od strony parkingu posiada wewn?trz budynku wind?.
– Biblioteka posiada domofon, który znajduje si? przy wej?ciu od strony skateparku. Domofonem mo?na przywo?a? bibliotekarza i poprosi? o pomoc w korzystaniu z biblioteki.
– Przy budynku znajduje si? parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepe?nosprawnych.
– W budynku dost?pne s? dwie toalety dla osób niepe?nosprawnych.
– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki s? dost?pne dla osób niepe?nosprawnych.
– Istnieje wizualna informacja o rozk?adzie pomieszcze? w budynku.
W razie problemów z dotarciem do wn?trza pomieszcze? bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 284 00 63.
Filia numer 2 w Zendku, ul. Gówna 126
– Biblioteka mie?ci si? w Szkole Podstawowej.
– Wej?cie do szko?y ma podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Pomieszczenie biblioteki jest cz??ciowo dost?pne dla osób niepe?nosprawnych.
– Brak toalety oraz szatni dla u?ytkowników biblioteki.
W razie problemów z dotarciem do wn?trza pomieszcze? bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 287 60 91.

?wietlica wiejska w Celinach, ul. Szmaragdowa 22
– Wej?cie do budynku, hol oraz sala bankietowa s? przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Na pi?trze znajduje si? jedno pomieszczenie przeznaczone dla u?ytkowników, które nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podno?nika.
– W budynku istnieje szatnia dla u?ytkowników obiektu.
– Znajduje si? toaleta dla osób niepe?nosprawnych.
– Budynek posiada parking dla u?ytkowników.
We wszystkich naszych budynkach:
– Do budynków i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.
– W budynkach nie ma oznacze? w alfabecie Braille’a i oznacze? w druku powi?kszonym dla osób niewidomych i s?abowidz?cych.
– W budynkach brak p?tli indukcyjnych (systemu wspomagania s?uchu).
– Brak mo?liwo?ci skorzystania z t?umacza j?zyka migowego na miejscu.


Opublikował: R?a Szyd?o
Publikacja dnia: 24.05.2021
Podpisał: R?a Szyd?o
Dokument z dnia: 24.05.2021
Dokument oglądany razy: 9