bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dost?pno?ci strona internetowa

Biblioteka i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach www.biok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Status pod wzgl?dem zgodno?ci z ustaw?:

Dok?adamy wszelkich stara?, aby strona internetowa www.biok.pl by?a zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOST?PNO?CI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wyst?pienia niezgodno?ci, b?d? trudno?ci w dost?pie do tre?ci którego? z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 32 285 72 93)

W lewym górnym rogu strony znajduje si? przybornik, dzi?ki któremu mo?na zmieni? wielko?? fontu, podnie?? kontrast elementów na stronie. U?ywamy opisów alternatywnych do niemal wszystkich umieszczonych obrazów.

Tre?ci niedost?pne:
– Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 wrze?nia 2018 r. s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci,
mapy s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci.

– Brak opisów alternatywnych i tytu?ów dla cz??ci zdj?? i obrazków (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdj?? w artyku?ach obrazy ca?ej galerii posiadaj? taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent)

– Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie s? dost?pne z uwagi na brak dost?pu do danych ?ród?owych,
tre?ci archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bie??cych zada? s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci.

– Filmy nie posiadaj? napisów dla osób g?uchych.

– Cz??? plików nie jest dost?pnych cyfrowo.

W miar? mo?liwo?ci b?dziemy poprawia? istniej?ce materia?y, oraz dok?ada? stara? by nowe dokumenty przygotowywane by?y poprawnie.

Wy??czenia:

– mapy s? wy??czone z obowi?zku zapewniania dost?pno?ci

U?atwienia na stronie internetowej:
podwy?szony kontrast (czarne t?o, ?ó?te litery)
mo?liwo?? powi?kszenia wielko?ci liter na stronie
focus wokó? elementów nawigacyjnych
strona posiada mo?liwo?? wybory ró?nych kontrastów.
strona umo?liwia nawigacj? z wykorzystaniem klawiatury.
strona umo?liwia powi?kszania i zmniejszania czcionki.
strona umo?liwia podkre?lania i pod?wietlanie linków.

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych poni?ej.

Tre?ci niedost?pne
Cz??? z publikowanych nie posiada opisu alternatywnego;
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy staraj? si? ograniczy? do minimum korzystanie z takich plików i osadza? teksty bezpo?rednio w serwisie.
Zamieszczone na stronie publikacje nie s? dostosowane dla osób niedowidz?cych;
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powsta?y na podstawie ?le przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub s? skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost?pno?ci

Deklaracj? sporz?dzono dnia: 2020-07-08
Deklaracja zosta?a ostatnio poddana przegl?dowi i aktualizacji dnia: 2020-07-08
Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
mgr Ró?a Szyd?o
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93

Ka?dy ma prawo:
zg?osi? uwagi dotycz?ce dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
zg?osi? ??danie zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskowa? o udost?pnienie niedost?pnej informacji w innej alternatywnej formie.

??danie musi zawiera?:
dane kontaktowe osoby zg?aszaj?cej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy ??danie,
wskazanie dogodnej formy udost?pnienia informacji, je?li ??danie dotyczy udost?pnienia w formie alternatywnej informacji niedost?pnej.

Rozpatrzenie zg?oszenia powinno nast?pi? niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 7 dni. Je?li w tym terminie zapewnienie dost?pno?ci albo zapewnienie dost?pu w alternatywnej formie nie jest mo?liwe, powinno nast?pi? najdalej w ci?gu 2 miesi?cy od daty zg?oszenia.
Skargi i odwo?ania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow? realizacji ??dania mo?na z?o?y? skarg? do organu nadzoruj?cego poczt? lub drog? elektroniczn? na adres:

Organ nadzoruj?cy:
Dyrektor Biblioteki i O?rodka Kultury Gminy O?arowice w T?pkowicach
ul. Zwyci?stwa 17
42-624 T?pkowice
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93
Skarg? mo?na z?o?y? równie? do Rzecznika Praw Obywatelskich.Opublikował: R?a Szyd?o
Publikacja dnia: 24.05.2021
Podpisał: R?a Szyd?o
Dokument z dnia: 24.05.2021
Dokument oglądany razy: 8