bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja strony

Deklaracja dostępności

Biblioteka i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Część z publikowanych nie posiada opisu alternatywnego;
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostosowane dla osób niedowidzących;
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-08
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Róża Szydło
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
ul. Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Biblioteki i Ośrodka Kultury (siedziba) – ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice
Brak ograniczeń w dostępie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Biblioteki znajdującej się na piętrze nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, prowadzą do niej schody zabezpieczone barierkami. W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Filia Nr 1 w Ożarowicach – ul. Sportowa 1, 42-625 Ożarowice
Filia biblioteczna i świetlica usytuowana jest na piętrze budynku. Wejście do od strony parkingu wyposażone jest w windę, uruchamianą po przywołaniu telefonicznym. Do wejścia od strony północnej (skatepark) prowadzą schody zabezpieczone barierkami. W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Filia Nr 2 w Zendku – ul. Główna 126, 42-625 Zendek
Wejście główne umożliwia samodzielne korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. W budynku dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.Opublikował: Róża Szydło
Publikacja dnia: 20.08.2020
Podpisał: Róża Szydło
Dokument z dnia: 20.08.2020
Dokument oglądany razy: 44